วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

 ที่ตั้ง : ๑๐๖ หมู่ ๕ ตําบล หนองชุมพลอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๔๐ เนื้อที่ : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

              ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อขยายโอกาสทาง การศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขึ้นสอดคล้อง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมของประเทศอันเป็นการ เสริมสร้างและพัฒนากําลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ ในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาม นโยบายของรัฐบาล

              ๔ ม.ค. ๒๕๓๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีนายอลงกรณ์พลบุตรได้ทําหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จบการปรึกษาหารือของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีทั้ง ๓ ท่านคือ ส.ส. ยุทธ อังกินันท์ส.ส.อลงกรณ์ พลบุตรเพื่อเป็ นการเตรียม ความพร้อมต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในจังหวัดเพชรบุรี

              ๔ ม.ค. ๒๕๓๙ สภาตําบลหนองชุมพลโดยมีนางสาวถนอมคุ้มสวัสดิ์เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบ การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยโดยการประสานงานจากนายนิพนธ์ ชลวิทย์ นายอําเภอเขาย้อยนายเสน่ห์เจริญศักดิ์ศึกษาธิการอําเภอเขาย้อยเข้ามาทําการสํารวจความพร้อมกับ สจ. ชัยณรงค์ ปีแก้ว กํานันถนอม คุมสวัสดิ์ สารวัตรตํารวจปลัดสมจิตร ช่วยพิชัย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และคณะแล้วนําเสนอ ต่อที่ดินจังหวัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในการ จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

              ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๑ เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจํานวน ๒ สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาพณิชยการ (บัญชี)

              ๑๗ พ.ค. ๒๕๔๒ เริ่มเปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปวช.ปีละหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น

              ๑๔ มิ.ย. ๒๕๔๒ เริ่มก่อสร้างระบายน้าคสล.ยาว ๖๕๐ เมตรกว้าง ๗๐ เซนติเมตรลึก ๓๐ เซนติเมตร

พร้อมบ่อพักน้ําขนาดกว้าง ๗๐ เซนติเมตรตามโครงการมิยาซาว่าโดยบริษัท ๕๑๐ คอนสตรัคชั้น ๑๕๔๖ จํากัด

              ๒๕ ส.ค. ๒๕๔๒ เริ่มก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๒ เซนติเมตรพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตาราง เมตรโดยบริษัท ๕๑๐ คอนสตรัคชั่น ๑๙๙๖ จํากัด

๑ มี.ค. ๒๕๔๓ เริ่มก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๒ เซนติเมตรพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร โดยหจก.โปรเจควี

              ๒๔ เม.ย.๒๕๔๔ เริ่มก่อสร้างคสล.ภายในหน้า ๑๒ เซนติเมตรพร้อมทรายรองพื้นบดอัดแน่น ๐.๓๓ เมตรจํานวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรโดยหจก.เพชรบุรีเจอาร์สถาปัตย์

              ๒๖ เม.ย.๒๕๔๔ เริ่มก่อสร้างรั้ว คสล.ประกอบเหล็กดัดพร้อมป้ายชื่อและประตูเหล็กยาว ๕๕๐ เมตรโดยหจก. เอ็นคอนสตรัคชั่น (๑๙๙๑)

             ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ เริ่มก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลมาตรฐานเสาประตูโครงสร้างเหล็กเคลื่อนที่ได้ โดยหจก เพชรบุรีเจอาร์สถาปัตย์

            ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๖๖ ก่อสร้างติดตั้งระบบประปาบาดาลหอถังสูง 9 ระบบโดยบริษัทนาราโรจน์เซอร์วิส จํากัด

           ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๔๘ ปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานโดยบริษัทห้างหุ้นส่วนจากัดฤทธิพันธ์เอ็นคอนสตรัคชั่น (๑๕ ๕๓) (๙) มี.ค. ๒๕๔๕ ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบชั่วคู่โดยห้างหุ้นส่วนจํากัดฤทธิพันธ์เอ็นคอน สตรัคชั่น (๒๕๔๓)

           ๓ ส.ค. ๒๕๕๐ ก่อสร้างรางระบายน้ําความยาว ๗๐๐ เมตรโดยหจก. จันทร์โชตเพชรบุรี * เม.ย. ๒๕๕ (ปรับปรุงระบบประปาบาดาลโดยบริษัทเวชสุวรรณเป็นเงิน ๒๖๑,๐๔๐ บาท

เว็บไซต์วิทยาลัยฯ