วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 (หลักสูตร 3 ปี)

    1.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่

         สาขาวิชาช่างยนต์

              - สาขางานยานยนต์

         สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

              - สาขางานไฟฟ้ากําลัง

     2.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

         สาขาวิชาการบัญชี

            - สาขางานการบัญชี

        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หลักูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 (หลักสูตร 2 ปี)

     1.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่

          สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

             - สาขางานเทคนิคยานยนต์

          สาขาวิชาไฟฟ้า

             - สาขางานทางอุตสาหกรรม

     2.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

          สาขาวิชาการบัญชี

               - สาขางานการบัญชี

          สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

               - สาขางานธุรกิจดิจิทัล