วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 31 คน จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

ข้าราชการ รวม  8  คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

  

ชื่อ - สกุล 

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง
ครูผู้สอน

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายภักดี  พรหมเกิด

ป.โท

ผู้อำนวยการ
คศ.3

-

-

2.นายปรีชา ศูนย์กลาง

ป.ตรี

คศ.1

ไฟฟ้ากำลัง

 

3. นางวราภรณ์ สายรัตน์

ป.ตรี

คศ.1

สามัญ-สัมพันธ์

-

4. นางพีรรัชฎากรณ์  สุดประเสริฐ

ป.ตรี

คศ.1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไปช่วยราชการ

5. นายวิกรม ดังก้อง

ป.ตรี

คศ.1

ช่างยนต์

-

6. นายพงค์ศักดิ์ พงค์ทอง

ป.ตรี

คศ.1

ช่างยนต์

-

7. นายชินวัฒน์  สร่างโศก

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

8. นายนัฐพงค์  โยธา

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

เทคนิคพื้นฐาน

-

 

พนักงานราชการรวม  9 คน (ทำหน้าที่สอน)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป

1. นายนพพร      กิจรุ่งพิพัฒน์

ป.ตรี

ช่างยนต์

-

2. นายธราดล      สุดคง

ป.ตรี

ช่างยนต์

-

3. นายธีระ         มูลมงคล

ป.ตรี

ช่างไฟฟ้า

-

4. นายกันตวีย์     ก้อนคำ

ป.ตรี

บัญชี

-

5. นางสาวศรีสุดา  สุขเจริญทรัพย์

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

6. นางสาวเบญญาพร  ใจดี

ป.ตรี

บัญชี

-

7. นางสาวนิศา          ขยันมาก

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

8. นางสาวอรธณา      ส้มเพชร

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

9. นางสาวนัทมน       แก้วคำ

ป.ตรี

บัญชี

-

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 14 คน (ทำหน้าที่สอน และธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นาบุญเรือน  ปั้นทอง

ปริญญาตรี

การบัญชี

 

2. นางชนัฏทิพพ์  กัลยาณรัตน์

ปริญญาตรี

สามัญ-สัมพันธ์

 

3. นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก

ปริญญาตรี

สามัญ-สัมพันธ์

 

4. นางสาวณัฐธิดา  บึงโบราณ

ปริญญาตรี

ช่างไฟฟ้า

 

5. นายทักษิณ  บุษษะ

ปริญญาตรี

ช่างไฟฟ้า

 

6. นายเศรษฐพงษ์  จงอ่อน

ปริญญาตรี

ช่างไฟฟ้า

 

7. นางชฎานุช     พ่วงรอด

ปวส.

-

งานบริหารงานทั่วไป

8. นางสาวสุนทรี  บุตรเคียง

ปริญญาตรี

-

งานการเงิน

9. นางสาววิกานดา  เจรจา

ปริญญาตรี

-

งานทะเบียน

10. นางสาวชนกานต์    เติมเกาะ

ปริญญาตรี

-

งานกิจการนักเรียนฯ

11. นางสาวศศิยา  สังข์ยิ้มพันธ์

ปริญญาตรี

-

งานพัสดุ

12. นายบุญเลิศ  วันเสือ

 

 

พนักงานขับรถ

13. นายช้อย  ชุ่มจิตต์

 

 

นักการกภารโรง

14. นางสมปอง  แสงทอง

 

 

แม่บ้าน