วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

นักเรียน/นักศึกษาประจำปี การศึกษา 2562

ประเภทวิชา/สาขา

 

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวมทั้งสิ้น

70

75

96

70

56

367

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

           

 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์

20

31

39

   

90

 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ (ทวิภาคี)

     

20

11

31

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง

20

13

18

   

51

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

     

20

29

49

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม

           

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี

15

11

8

   

34

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี)

     

15

7

22

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

20

31

   

66

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

     

15

9

24