วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

          วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ประกาศ เลื่อนวันลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เฉพาะนักเรียนนักศึกษา เก่า) ไปลงทะเบียน ในวันเปิดเรียน