วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เรื่อง กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาสำหรับนักดังเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ , ปวส.๑ และ ปวส.๒ ประจำภาคเรียที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓