วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
ประกาศรายชื่อ และกำหนดการมอบตัวลงทะเบียนเรียน ใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากประกาศรายชื่อที่แนบมาให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมาในเวลาดังกล่าว ในวันอาทิตย์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระดับ ปวช.๑ มอบตัวและลงทะเบียนเรียนในเวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ระดับ ปวส.๑ มอบตัวและลงทะเบียนเรียนในเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
หมายเหตุ
๑.นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาเรียบร้อย
๒.ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาในวิทยาลัยฯ
๓.ตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง
๔.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่วิทยาลัยฯ
๕.เว้นระยะห่างตลอดการมอบตัวและลงทะเบียน
๖.สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ชำระเงินค่าไว้สมัครแล้ว ให้นำใบเสร็จชั่วคราวมาในวันมอบตัว ลงทะเบียนเรียนด้วย