ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในปี พ.ศ. 2539 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมของประเทศอันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

8 ม.ค. 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีนายอลงกรณ์พลบุตรได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยจบการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 3 ท่านคือส.ส.ยุทธอังกินันท์ส.ส.อลงกรณ์พลบุตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในจังหวัดเพชรบุรี

8 ม.ค. 2539 สภาตำบลหนองชุมพลโดยมีนางสาวถนอมคุ้มสวัสดิ์เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยโดยการประสานงานจากนายนิพนธ์ชลวิทย์นายอำเภอเขาย้อยนายเสน่ห์เจริญศักดิ์ศึกษาธิการอำเภอเขาย้อยเข้ามาทำการสำรวจความพร้อมกับสจ.ชัยณรงค์ปี่แก้วกำนันถนอมคุมสวัสดิ์สารวัตรตำรวจปลัดสมจิตรช่วยพิชัยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและคณะแล้วนำเสนอต่อที่ดินจังหวัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

เนื้อที่ : 107 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา


Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563