นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี


นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ /นางสาวอรธณา ส้มเพชร /นายธนากร หารวิชัย /นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ /นายชินวัฒน์ สร่างโศก และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา เข้าร่วมงานทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563