นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยโดย นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี.


นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562
นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562
นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562
นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562
นายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563