๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนางสาวนัทมน แก้วคำ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วย นายกันตวีย์ ก้อนคำ และนางสาวเบญญาพร ใจดี ครูประจำแผนกฯ ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานระดับชั้นปวช.3 สาขางานการบัญขี ตามสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563