๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี


 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายปรีชา ศูนย์กลาง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563