นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย บริหารงานโดย นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี


 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 นายวัลลภ พันธ์สิงห์ และนายนัฐพงค์ โยธา เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวสร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ ๑ ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563