๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้เข้าเว็ปไซด์ ของสำนักงานจัดหาแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานในปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้เข้าเว็ปไซด์ ของสำนักงานจัดหาแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานในปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้เข้าเว็ปไซด์ ของสำนักงานจัดหาแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานในปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้เข้าเว็ปไซด์ ของสำนักงานจัดหาแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานในปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้เข้าเว็ปไซด์ ของสำนักงานจัดหาแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานในปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้เข้าเว็ปไซด์ ของสำนักงานจัดหาแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานในปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563