เจ้าหน้าที่

นางชฎานุช พ่วงรอด
นางชฎานุช พ่วงรอด
เจ้าหน้าที่
นางสาวสุนทรี บุตรเคียง
นางสาวสุนทรี บุตรเคียง
เจ้าหน้าที่
นางสาววิกานดา เจรจา
นางสาววิกานดา เจรจา
เจ้าหน้าที่
นายช้อย ชุ่มจิตต์
นายช้อย ชุ่มจิตต์
นักการ-ภารโรง
นายบุญเลิศ วันเสือ
นายบุญเลิศ วันเสือ
พนักงานขับรถ

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563