แผนกวิชาช่างยนต์

นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนกวิชา
นายธราดล สุดคง
นายธราดล สุดคง
บุคลากรประจำแผนก
นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์
นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์
บุคลากรประจำแผนก
นายวิกรม ดังก้อง
นายวิกรม ดังก้อง
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563