แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์
นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวนิศา ขยันมาก
นางสาวนิศา ขยันมาก
บุคลากรประจำแผนก
นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวอรธณา ส้มเพชร
นางสาวอรธณา ส้มเพชร
บุคลากรประจำแผนก
นายชินวัฒน์ สร่างโศก
นายชินวัฒน์ สร่างโศก
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563