แผนกวิชาบัญชี

นางสาวนัทมน แก้วคำ
นางสาวนัทมน แก้วคำ
หัวหน้าแผนกวิชา
นายกันตวีย์ ก้อนคำ
นายกันตวีย์ ก้อนคำ
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวเบญญาพร ใจดี
นางสาวเบญญาพร ใจดี
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์